Miljö, hälsa och säkerhet - ALTEN Sweden

Miljö, hälsa och säkerhet

Förutse förändringar inom företaget genom att förbättra prestandan inom hälsa, säkerhet, miljö och hållbarhet

En affärsförfrågan?

Jobba på ALTEN?

I den rådande ekonomiska situationen är miljö-, hälso- och säkerhetshantering inte längre ett alternativ utan ett krav för företag.

ALTEN har byggt upp ett erbjudande dedikerat till miljö, hälsa och säkerhet för att stödja sina kunder i att hantera sina risker och hantera rättsliga, mänskliga, klimat- och ryktesrelaterade frågor. Vi stödjer alla typer av organisationer i deras arbete med hållbarhet, efterlevnad av lagar och, mer allmänt, förbättring av prestanda.

Mot en anpassad och smidig lösning för framtida EHS-utveckling

De olika internationella bestämmelserna om anställdas hälsa och säkerhet har i hög grad bidragit till att göra detta ämne till en strategisk nödvändighet. Behovet av att förändra produktions- och konsumtionsmodellerna i riktning mot hållbar utveckling förstärker också denna förändring. Dessutom blir både anställda och slutkunder alltmer känsliga för etiska och miljömässiga åtaganden. Företagen måste ta hänsyn till dessa frågor för att förbli konkurrenskraftiga.

 För att förena dessa förändringar i lagstiftningen med krav på affärsresultat krävs ofta betydande åtgärder för att öka medvetenheten och förändringshantering. ALTEN erbjuder dig sin tekniska och flexibla expertis för att hjälpa dig att identifiera, implementera och övervaka de bästa lösningarna för att lösa dina nuvarande och framtida problem.

Implementera – Kontrollera – Förbättra – Förutse

Vår expertis

Övervakning och efterlevnad av ledningssystem och EHS-bestämmelser

Målsättning
Uppnå och upprätthålla certifieringar samt säkerställa att organisationen följer gällande regelverk

Våra kunders operativa förmåga kräver ett EHS-ledningssystem som överensstämmer med gällande bestämmelser. ALTEN utnyttjar sin expertis (ISO14001, ISO45001, ISO50001, ISO26000, etc.) för att stödja sina kunder inom tre områden:

 • Identifiera faror och kontrollera risker för olika aktiviteter
 • Förbättra miljöprestanda
 • Anta ett ansvarsfullt förhållningssätt som möter hållbarhetsutmaningar 

Referens
Utföra underhåll av miljöledningssystemet och säkerställa efterlevnad av EHS-bestämmelser

Kunden bad ALTEN att övervaka regleringar och upprätthålla sitt miljöledningssystem. ALTEN var involverat i förnyelsen av köldmediekapacitetscertifikat, ICPE-övervakning, regelövervakning och miljöanalys.

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Målsättning
Hantera arbetsrelaterade risker och samtidigt förbättra arbetsförhållandena för alla anställda

Vårt erbjudande inom hälsa och säkerhet syftar till att hjälpa våra kunder att bedöma sina arbetsrelaterade risker genom en kontinuerlig förbättringsprocess.

Våra dedikerade team erbjuder dig sin expertis så att du kan hantera riskerna för din verksamhet genom att:

 • Genomföra noggrann övervakning av arbetssjukdomar och olyckor 
 • Utbilda medarbetarna i att vidta försiktighetsåtgärder för att begränsa riskerna och i hur de ska agera vid en olycka
 • Genomföra kontinuerliga förbättringsprocesser för att införa en hälso- och säkerhetskultur

Referens
Förbättrad produktsäkerhet

Kunden ville utveckla en ny process för att förbättra produktsäkerheten. De bad ALTEN att genomföra riskbedömningar av nya och befintliga produkter, hjälpa till med att lösa säkerhetsincidenter på fältet och utveckla EHS- och produktsäkerhetsutbildningar baserat på de resultat som uppnåtts.

Hantering av farliga ämnen

Målsättning
Innovationer i enlighet med regelverk och förutseende av risker

För att uppfylla standarder för kvalitet, prestanda och tillförlitlighet är det nödvändigt att förutse och kartlägga kontrollerade ämnen som påverkar processer och produkter, och hitta alternativa ersättningar. Vår djupgående kunskap om internationella regelverk (REACH, PIC, POP etc.) gör att vi kan stödja våra industrikunder genom hela processen och minska risken för störningar i leveranskedjan:

 • Efterlevnad av lagar och regler (hantering av licenser, kvoter, tillståndsärenden, deklarationer)
 • Kemiska konsekvensanalyser och handlingsplaner
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt om effektiva och hållbara alternativ

Referens
Leda en industriell förändring i Chrome VI-aktiviteter

ALTEN stödde en av sina kunder vars mål var att få 100% av sina industriella resurser på arbetsstationer att uppfylla kraven i REACH-tillstånd för kromatrelaterade applikationer. ALTEN ledde ett multinationellt projekt i Europa, USA och Kina, där ALTEN gav stöd för projektledning, EHS-efterlevnad, teknisk utveckling, lokal implementering och följsamhet av leverantörer på plats.

Miljöprestanda och hållbar utveckling

Målsättning
Förbättra den ekonomiska och miljömässiga prestandan i din verksamhet

ALTEN är en partner som följer sina kunder genom hela deras strategi för hållbar utveckling och tillämpar en metod i flera steg:

 • Definiera vision, mål och strategi
 • Identifiera möjligheter till förbättringar och definiera strategier för att uppnå målen (vatten, avfall, energi, luftutsläpp, biologisk mångfald och regleringar)
 • Utarbeta och genomföra en handlingsplan
 • Erhålla certifieringar och märkningar för att främja miljöarbetet
 • Återskapa tillvägagångssättet för högsta kvalitet på de olika anläggningarna

Referens
Genomföra ISO50001-revisioner och optimera energiprestandan

ALTEN stödde en av sina kunder med hjälp att uppfylla COP21-målen, med målet att minska energiförbrukningen med 10% på tre år. Detta mål skulle uppnås genom implementering och övervakning av ett energiledningssystem (ISO 50001) och genom att leta efter potentiella besparingar.