Miljö och hållbarhet

Agenda 2030 – 17 globala mål för hållbar utveckling

Agenda 2030 antogs av alla FN:s medlemsländer år 2015 och är den mest ambitiösa agendan som världens länder någonsin antagit. Syftet är att ta ett ordentligt krafttag för att utrota fattigdom, orättvisor och ojämlikhet samt att lösa den rådande klimatkrisen till år 2030. Agendan omfattar 17 globala mål och 169 delmål med ambitionen att få regeringar, näringsliv och samhällsaktörer världen över att arbeta i samma riktning för att göra världen till en bättre plats för kommande generationer.

 

 

Så bidrar ALTEN Sverige till de 17 globala målen i Agenda 2030

Näringslivet är en mycket viktig aktör i att påverka detta arbete i en positiv riktning och att se till att de 17 globala målen uppfylls till år 2030. ALTEN Sverige har valt ut tre av de 17 globala målen som vi arbetat vidare med. Inom ramen för dessa mål har vi satt upp sex egna mål som ska vara genomförda till år 2030.   

 

ALTEN klimatmål delmål 4.74.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap
Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling. 

ALTEN Sverige ska hålla kostnadsfria seminarier inom miljö och hållbarhet med minst 500 årliga deltagare 2030
Vi har stora möjligheter att vara med och påverka framtida generationers beteende och levnadssätt genom utbildning. Därför kommer vi att börja erbjuda kostnadsfria seminarier inom miljö och hållbarhet för studenter och företag runt om i Sverige. Vårt mål är att vid 2030 ha minst 500 deltagare per år på dessa seminarier som kommer att börja genomföras 2021.

 

 

 

 

Agenda 2030 delmål 8.8

8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla
Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.

ALTEN Sverige ska vid slutet av år 2021 vara certifierad enligt ISO 45001
Den internationella standarden ISO 45001 är ett verktyg för organisationer att arbeta systematiskt med att stärka den fysiska, psykiska, och sociala hälsan på arbetsplatsen. Genom att certifiera sig mot standarden kan vi säkerställa att vi arbetar effektivt med att säkra arbetsmiljön för våra medarbetare.

ALTEN Sverige ska ha halverat antalet arbetsrelaterade sjukskrivningar år 2030 jämfört med 2020
Stress och psykisk ohälsa blir en allt vanligare anledning till sjukskrivning. Vi vill bryta denna trend genom att fokusera på att skapa en arbetsmiljö på ALTEN som halverar dessa sjukskrivningar till år 2030.

ALTEN Sverige ska år 2030 ha fördubblat utnyttjandet av hälsofrämjande förmåner jämfört med 2020
Som ett led i att förbättra arbetsmiljön kommer vi också att satsa på att fördubbla förbrukandet av våra hälsofrämjande förmåner år 2030 jämfört med år 2020.

 

 

 

Agenda 2030 delmål 12.212.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser
Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

ALTEN Sverige ska senast år 2030 vara certifierad klimatneutral
Effekten av att klimatet värms är mångfaldig och komplex, med gömda synergier och oklara beroenden, men den är evident och otvivelaktig. Enligt Världsbanken* kommer, om nuvarande utvecklingstrender fortsätter, vid 2050 minst 143.000.000 klimatflyktingar från kustnära områden söka nya hem i västvärlden. Nordiska områden som Köpenhamn kommer förvandlas till tropiska miljöer, där tropiska sjukdomar som Zikafeber och malaria finns naturligt, och stora områden av mellanöstern kommer vara obeboeliga pga. temperaturer som ständigt snittar över 50° C.

Vi vill inte vara en del av denna negativa utveckling och ser också detta som en stor risk för framtida affärer. Därför väljer vi att sätta målet om att nå full klimatneutralitet senast år 2030.

ALTEN Sverige ska tillämpa verktygen GRI och GHG
Global reporting initiative och Greenhouse Gas Protocol är etablerade verktyg för arbete inom hållbarhets- och CSR-relaterat områden. Med dessa verktyg kan vi ständigt förbättra vår kontroll och övervakning av oss själva och våra leverantörer inom hållbar tillväxt. Vi tror på att hållbart växa tillsammans!