Tillverkning - ALTEN Sweden

Tillverkning

Påskynda omvandlingen av din bransch

En affärsförfrågan?

Jobba på ALTEN?

Tillverkning är kärnan i din förändringsstrategi och gör det möjligt för dig att säkerställa högkvalitativ produktion i alltmer krävande miljöer. Utformningen av tillförlitliga, effektiva, flexibla och hållbara tillverkningsprocesser är central för ALTENs Manufacturing-strategi.

Efter produktionsautomatiserings- och robotiseringsperioden utgör användningen av ny teknik som data för förebyggande underhåll, IoT, 5G och cloud computing grundpelarna i Industri 4.0. Genom sitt stöd och sin expertis gör ALTEN det möjligt för dig att anpassa dig och reagera snabbt på marknadsutvecklingen.

1.1        Mot Industri 4.0 för att uppnå operativ excellens i det industriella systemet

Industrins omvandling mot Industri 4.0 syftar till att skapa ett nytt samarbete mellan människor och maskiner genom att implementera sammankopplingar mellan system internt men också mot partners och kunder. Syftet med denna omvandling är att göra det möjligt för företagen att optimera och rationalisera sin värdekedja, från design till produktion. Denna omvandling måste naturligtvis ta hänsyn till miljöpåverkan, eftersom industrisektorn genererar mer än 20% av de globala växthusgasutsläppen.

För att ta itu med dessa utmaningar placerar ALTEN människan i centrum av det industriella systemet för att säkerställa en fullständig omvandling från början till slut. ALTEN Manufacturing Process-paketet minskar klyftan mellan design och tillverkning för att påskynda marknadsledtiden samtidigt som det garanterar integriteten för varor och människor och begränsar miljöpåverkan.

Vår långvariga expertis inom olika industrisektorer och företag innebär att vi kan erbjuda ett passande erbjudande tillsammans med stora industriella aktörer. Vi tillgodoser våra kunders behov genom ett utbud av tjänster som bygger på fyra pelare: Co-Design & Industriell arkitektur,  Industrialisering, Förbättring av industriell prestanda och Digital Transformation för Industri 4.0.

Optimera – Förbättra – Digitalisera – Omvandla

Vår expertis

Co-design & Industriell arkitektur

Målsättning
Att ta fram den bästa produkt/processanpassningen genom att utveckla och integrera nya metoder och verktyg

Vi stödjer våra kunder redan i forsknings- och utvecklingsfasen och använder vår branschövergripande expertis och innovationsförmåga för att ta fram de senaste tekniska och robotiska framstegen. Våra ingenjörer och designers arbetar tillsammans för att uppfinna och utforma produkter som uppfyller dina behov:

 • Forskning och validering av nya material och/eller nya monteringsprocesser
 • Modellering av industriella system (t.ex. MBSE) och digital simulering (Plant Simulation, AnyLogic, 3DEXPERIENCE)
 • Virtuell Run@Rate eller virtuell idrifttagning
 • Integrering av tillverkningskrav så tidigt som möjligt i designprocessen
 • Industriell arkitektur
 • Robotisering eller automatiseringsstrategi för monteringslinjer
 • Test- och valideringsstrategi för industriella resurser

Referens
Fallstudier

Definition av industriell process i R&T-fasen

Som ett led i sökandet efter nya tillverkningsprocesser hjälper ALTEN sin kund att bedöma den industriella mognaden hos nya processer för formning av komplexa detaljer. För detta ändamål bidrar ALTEN till digitala simuleringar, prototyper och tester, förbättringsförslag och till att övervaka handlingsplanen för att öka mognaden hos dessa processer.

Digital kontinuitet: från forskning till produktion

Som en del av implementeringen av digitala lösningar stöder ALTEN sina kunder i att utveckla och implementera lösningar för att ansluta alla intressenter i produktvärdekedjan (Design, Industrialise, Produce and Control). ALTENs mångsidiga kompetens tillför tekniskt värde till konstruktionen av digitala lösningar. Till exempel har detta ingripande gjort det möjligt att återföra industriella begränsningar till produktskapandeprocessen för att förbättra tillverkningskvaliteten eller minska kostnaderna.

Industrialisering

Målsättning
Förkorta marknadsledtiden

Med vårt Industrialiseringspaket kan du förbättra flexibiliteten i dina industrianläggningar, vilket är en viktig prioritering om du vill bli mer konkurrenskraftig och snabbare kunna anpassa dig till förändringar på marknaden.  

 • Definiera den bästa tillverkningsprocessen (intern/extern, arbetsstation)
 • Konvertera data från konstruktionsavdelningen till en industrialiseringsfil
 • Samarbeta med/samordna de avdelningar som är involverade i industrialiseringsprocessen (kvalitet, HMS, ergonomi, logistik, inköp)
 • Tillhandahålla resurser för produktionsstöd: verktyg, resurser vid produktionslinjen
 • Garantera digital kontinuitet från konstruktion till verkstadsgolvet
 • Bidra till att förbättra produkt- och processparning

Referens
Förindustrialisering

Som en del av industrialiseringen av ett nytt flygplan arbetar ALTEN tillsammans med sin kund för att definiera och dimensionera framtida monteringslinjer, vilket omfattar analys av 3D-modellen, samdesign med konstruktionsavdelningen för att optimera industriella lösningar, uppdelning av operationer per arbetsstation, definition av de processer som ska implementeras, användning av ny tillverkningsteknik, definition av de resurser som krävs samt hantering av kostnader och planering.

Förbättrad industriell prestanda

Målsättning
Att kombinera kvalitet och produktivitet

Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att hjälpa dem att uppnå sina strategiska mål genom att studera och implementera optimeringslösningar som är skräddarsydda för deras ekosystem. 

 • Optimering av produktionsutrymmen och arbetsstationer
 • Optimering av produkter och tillverkningsprocesser
 • Lokalt stöd för produktionsteam
 • Minska antalet avvikelser och produktionsrisker

Referens
Hantering av produkt- och processavvikelser

Under produktionsfaserna för strukturella flygplansdelar utför ALTEN processer för hantering av avvikelser: analysera och karakterisera defekten, föreslå reparationslösningar, sätta reparationen i produktion efter validering från konstruktionsavdelningen (intervall och tillverkningsorder). ALTEN tillhandahåller också sin expertis för att hantera denna verksamhet och analysera data i syfte att minska antalet avvikelser.

Digital omvandling

Målsättning
Att påskynda omvandlingen till morgondagens industri  

Digitaliseringen spelar en avgörande roll i omvandlingen av industriella system. Denna digitala omvandling genomsyrar alla aspekter av industriella system. Vi integrerar den i varje steg av våra kunders omvandlingsstrategier.

ALTEN är involverat i alla faser av den industriella processens livscykel för att förbättra dess effektivitet, flexibilitet och förmåga att snabbt reagera på marknadsförändringar. Vi drar nytta av vår kunskap som teknikintegratör för att tillhandahålla en rad olika expertiser, inklusive: 

 • Förändringsledning
 • Digital tvilling
 • Robotisering och automatisering
 • Datahantering & cybersäkerhet

Referens
Fallstudier

Omvandling av tillverkningsmetoder med 3DEXPERIENCE

Som en del av digitaliseringen av tillverkningsföretag bidrar ALTEN till utvecklingen av nuvarande metoder mot den nya DASSAULT 3DEXPERIENCE-lösningen och även till förbättringen av dessa metoder: insamling av anläggningskrav, stöd för definition av lösningar, formalisering av affärskrav för utvecklare, utveckling av testskript och stöd för distribution av nya metoder (ändringshantering).

Digitalisering av utformningen av en anläggningsarkitektur med hjälp av modellbaserad systemteknik (MBSE)

ALTEN hjälper sin kund med ett projekt för att se över sina produktions- och monteringslinjer. Aktiviteterna syftar till att fånga upp kunskap och anpassa MBSE-metoden till den, för att ta fram en generisk modell som är utformad för att utvecklas och hanteras av experter. Den information som samlas in formaliseras och organiseras sedan i olika vyer och i linje med kundens övergripande digitaliseringslösning, vilket genererar en modelleringsmetod som kan återanvändas i framtida projekt.