Mekanik och Material - ALTEN Sweden

Mekanik och Material

Förbättra prestandan hos dina produkter, använd ny teknik och stöd energiomställningen

En affärsförfrågan?

Jobba på ALTEN?

Med tanke på de många utmaningar som företagen står inför är innovation mer nödvändigt än någonsin. Innovationer för att förbättra produkternas prestanda, säkerhet, robusthet och effektivitet, men också för att minska olika branschers miljöpåverkan.

ALTEN har utvecklat ett mekanik- och materialerbjudande baserat på ny teknik och integrationen av grön energi i industrisektorn. Vi hjälper våra kunder att optimera sina produkter i ett designutrymme som ofta är väldigt begränsat, genom att hjälpa dem att hitta den bästa kompromissen och uppfylla prestandamål som ofta konkurrerar med varandra.  ALTEN erbjuder sina kunder sin perfekta behärskning av traditionella ingenjörsmetoder i kombination med en målinriktad användning av spjutspetsteknik för att utveckla effektivare produkter med kortare marknadsledtid. Tack vare kontinuerlig kapitalisering inom flera branscher kan vi utnyttja bästa praxis och expertis inom flyg-, rymd-, fordons-, järnvägs- och motorsektorerna.

Utforma banbrytande produkter och samtidigt säkerställa kontinuerlig förbättring av designprocesser, metoder och verktyg

Arbetsmetoderna inom maskinindustrin genomgår en radikal förändring. Den pågående utvecklingen av IT-kapacitet och tvärvetenskapliga färdigheter, såsom data och modellering, leder till att företagen antar ett systematiskt tillvägagångssätt för ständiga förbättringar. Parallellt med denna metodiska förändring måste tillverkarna kontinuerligt förbättra sina produkter för att göra dem mer effektiva, mer ekonomiska, grönare etc.

Maskinteknik är ett område som sträcker sig över många industrisektorer. ALTEN utvecklar banbrytande lösningar för mekanisk design, strukturberäkning och dimensionering, värme- och strömningsberäkningar samt materialvetenskap och ger dig sin sektorsövergripande expertis för att garantera prestandan hos dina produkter och din organisation. Vi är engagerade i att uppfinna nya lösningar som bäst tjänar ditt företag och optimerar dina produkter.

Rådgivning – Konceptualisering – Utveckling – Optimering

Vår expertis

Råd om hur man sätter upp nya designprocesser

Målsättning
Att definiera och förbättra designprocesser

I konsultfasen hjälper ALTEN dig att definiera de processer, metoder och verktyg som gör det möjligt för dig att designa dina produkter. 

Detta arbete kan se ut på många olika sätt, till exempel genom att hjälpa till att definiera tekniska tillvägagångssätt, stödja utvecklingen av nya metoder eller att skapa och optimera designverktyg. 

ALTEN-teamen kan också hjälpa dig genom dessa förändringar genom att tillhandahålla utbildning och operativt stöd för dessa nya metoder och verktyg.

Referens
Automatisering av designprocesser

ALTEN hjälper en av sina kunder med automatisering av designprocesser. Projektet har ett antal mål: 

  • Att minska arbetsbördan för ingenjörer under konstruktionsfasen, särskilt genom att automatisera uppgifter med litet tekniskt mervärde.
  • Att maximera återanvändningen av befintliga delar och minska produktionskostnaderna
  • Att utveckla beslutsfattande verktyg

Konceptualisering av framtida produkter

Målsättning
Att förnya och definiera morgondagens produkter

Under koncept- och arkitekturfaserna stöder ALTEN dig i att definiera dina produkter och hjälper dig att möta utmaningarna i din sektor.

Oavsett om det handlar om att minska koldioxidutsläppen från flyget, utforma fabriker eller definiera satellitkonstellationer har ALTEN den expertis som krävs för att vägleda dig genom dina projekt.

Referens
Integration av vätgastankar i flygplan

ALTEN-teamen i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien och Rumänien stödjer kunder i deras forsknings- och innovationsarbete relaterat till minskade koldioxidutsläpp inom flygindustrin.

Bland de viktigaste projekten investerar vi tillsammans med AIRBUS och DGAC i STOHYC-projektet (Cryogenic Hydrogen Storage) för att definiera den bästa lösningen för att integrera vätgastankar i framtida flygplan. Detta innefattar lagrings- och säkerhetsbegränsningar som är förknippade med att ta kryogena vätskor ombord på flygplan.

Utveckling av dagens produkter

Målsättning
Att designa produkter för banbrytande industrier in i minsta detalj

ALTEN stödjer dig i utvecklingen av dina produkter.

Referens
Produktdesign för fordonsindustrin 

ALTEN stödjer stora fordonstillverkare i deras utveckling av att elektrifiera fordon genom att designa ett brett utbud av utrustning som batteripaket, växelriktare och elmotorer. 

Produktoptimering

Målsättning
Att förbättra befintliga produkter för att optimera deras prestanda

Under produktens livscykel hjälper ALTEN dig att optimera dina befintliga produkter: förbättra produktionskostnader och -hastighet, underhållsmässighet eller ekologisk hållbarhet.

ALTENs team har kunskap om produkternas hela livscykel, från design till tillverkning och användning. För dessa optimeringsfaser kan ALTEN använda ”design to value”-metoder och multifysikaliska metoder för att definiera den bästa optimeringskompromissen med flera kriterier.

Reference
Serieövervakning av flygplansflottan hos en stor europeisk tillverkare

En kund bad ALTEN att förbättra framdrivningssystemet för sina flygplansflottor. Det gäller produkter som motorfästen och naceller.