Projektledningskontor - ALTEN Sweden

Projektledningskontor

Öka värdet för dina kunder med ALTENs PMO-erbjudande

En affärsförfrågan?

Jobba på ALTEN?

Idag är vår omgivning mer projektorienterad än någonsin. Organisationer som vill skapa och addera värde måste förbättra sina projekt- och programleveransförmågor. De oöverträffade förändringar som de står inför kräver större smidighet och förändringshantering för att bli mer effektiva.

Hjälper dig att göra dina projekt framgångsrika

Ny teknik, ständigt föränderliga regelverk, alltmer komplexa utmaningar… alla dessa faktorer bidrar till att göra projekten mer komplexa. Internationaliseringen är en annan, eftersom projekten nu involverar team från olika delar av världen som behöver samordnas så att deras bidrag kan orkestreras till en större helhet.

ALTEN Group erbjuder ett omfattande och heltäckande utbud av tjänster. Kombinationen av konsult- och operativ PMO-kapacitet hos en och samma partner säkerställer att våra kunders initiala idéer beaktas fullt ut, att kommunikationen och samordningen kring deras projekt optimeras och att varje ny utmaning som uppstår hanteras med flexibilitet.

Verksamheten. Omvandlingar. Färdigheter

En närbild av MI-GSO I PCUBED, ALTENs dotterbolag specialiserat på projektstyrning och projektledningskontor

I mer än 25 år har MI-GSO | PCUBED, ett dotterbolag till ALTEN Group sedan 2003, specialiserat på projektstyrning och PMO, hjälpt stora företag att genomföra sina projekt och program inom alla affärssektorer. MI-GSO | PCUBED arbetar med kunder inom tillverkningsindustrin, offentlig förvaltning och finans i deras R&D-, IT- och transformationsprojekt.

Varje dag bidrar MI-GSO | PCUBED med sin kompetens, kreativitet och pragmatism för att erbjuda kunderna ett brett utbud av tjänster som gör att deras innovations- och transformationsplaner blir framgångsrika.

Vår expertis

Operations PMO

Målsättning
Stödja dig i genomförandet av dina produkt-, process- och IT-projekt

Vad är PMO:s roll?

 • Leder och samordnar projektets intressenter
 • Samlar in, använder och verifierar data för att stödja bättre beslutsfattande
 • Föreslår och hanterar handlingsplaner
 • Analyserar och förutser överskridanden
 • Säkerställer att QCDP-kriterierna uppfylls: Kvalitet, kostnad, leverans, prestanda

Referens
Fallstudie

I mer än 10 år har vi stöttat ett brett spektrum av aktörer inom alla verksamhetsområden. Vi fungerar till exempel som Operations PMO för projekt som omfattar utveckling, produktion och support av fleraxliga QCDP-kommunikationssystem.

PMO för omvandling

Målsättning
Stödja dig i genomförandet av organisatoriska förändringsprojekt

Vi vet att förändringsarbete ibland är svårt att genomföra inom en organisation. MI-GSO | PCUBED är angelägna om att ta itu med sina kunders utmaningar. Som erfarna yrkesmän förstår vi utmaningarna med förändringshantering och är redo att arbeta tillsammans med dig för att övervinna dem. Du kan räkna med att vår expertis kommer att stödja dig genom hela förändringsprocessen.

MI-GSO | PCUBED stödjer sina kunders förändringsprojekt genom att fokusera på den mänskliga aspekten av organisationsförändringar för att skapa en miljö som främjar förändring.

Utöver sin roll som Operations Project Management Officer (PMO), görs följande:

 • Strukturerar och uppdaterar QCDP-hanteringsdata
 • Uppmuntrar till flexibilitet, utarbetar framstegsplaner
 • Engagerar projektets intressenter, säkrar införandet och hanterar de risker som är förknippade med omvandlingen
 • Förlitar sig på ledningens stöd/sponsring
 • Skapar snabba, hållbara och resultatdrivna resultat 

Referens

I över 5 år har vi stöttat vår kund i deras omfattande digitala omvandlingsprogram för att erbjuda ett nytt tillvägagångssätt för konstruktion, tillverkning och underhåll av deras produkter. Fleraxlig QCDP, förändringshantering och Agile-metoder.

Kapacitets PMO

Målsättning
Stödja dig i att förändra PMO/Projektstyrningsyrket

Rollen för Capability PMO är att:

 • Diagnostisera och förbättra projektledningsmognaden med hjälp av en 365-graders systemansats: intressenter, processer, verktyg, organisation.
 • Göra projekten framgångsrika genom att ingripa redan i definitionsfasen och skapa en lämplig projektmiljö, lämpliga resultat och mål samt en lämplig kontrollstyrning för att övervaka projektet på rätt sätt
 • Utveckla och leverera utbildningskurser för att hjälpa våra kunder att förbättra mognaden i sin PM-organisation och/eller utveckla sina anställdas färdigheter

Referens
Fallstudie

MI-GSO | PCUBED stödjer projektledare hos en av sina kunder för att hjälpa till med AGILE-omvandlingen av utvecklingsverksamheten. Vi ombads att stödja affärsområdet för projektledning med att identifiera effekterna av att gå från en traditionell V-modell för produktutveckling till ett helt AGILE-utvecklingsparadigm. Målet var tvåfaldigt: att definiera den operativa målmodellen för PMO-verksamheten och att stödja PMO-teamen i PoC/pilotfasen.