Visselblåsarpolicy

Syftet med denna visselblåsarpolicy är att möjliggöra för våra medarbetare att rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter utan risk för repressalier samt att säkerställa en korrekt hantering och utredning av visselblåsarärenden.

Den som misstänker ett missförhållande som strider mot lag eller som det kan finnas ett allmänintresse av att det kommer fram, har möjlighet att komma till tals med ett skydd mot repressalier. Anmälaren kan välja att lämna sina uppgifter anonymt.

Med medarbetare likställs i denna policy anställda, arbetssökande, praktikanter, konsulter, volontärer och andra personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har en relation till ALTEN. Även personer som tidigare haft en arbetsrelaterad relation med ALTEN omfattas.

Policyn sammanfattas nedan kortfattat och återfinns i sin helhet som PDF längst ned på sidan.

 

När kan visselblåsartjänsten användas?

Visselblåsartjänsten (den interna rapporteringskanalen) ger alla medarbetare en möjlighet att i ett arbetsrelaterat sammanhang anmäla misstankar om:

  • Missförhållande som strider mot lag (och inte endast utgör formaliakaraktär)
  • Missförhållande som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram

 

Rapportera en misstanke

Om en medarbetare misstänker missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram finns det två olika sätt att rapportera detta:

Alternativ 1

Medarbetare kan välja att rapportera en misstanke anonymt genom den webbaserade rapporteringskanalen Whistlelink som tillhandahålls av extern leverantör, Whistleblowing Solutions AB. Den webbaserade rapporteringskanalen tillhandahålls på svenska och engelska.

Klicka här för att komma till tjänsten.

Vid en anonym anmälan kommer den rapporterande personens identitet inte att efterfrågas i något skede. Rapporter och efterföljande dialog med den rapporterande personen är krypterade och lösenordskyddade. Efter registrering av en anmälan kan visselblåsaren logga in igen med sitt ärendenummer och verifikationskod för att se eventuella följdfrågor/kommentarer från handläggaren. Återkoppling sker via webbsidan och visselblåsaren behöver spara ärendenummer och verifieringskod som genereras när anmälan genomfördes för att kunna följa sitt ärende.

 

Alternativ 2

Rapportera till ansvarig för visselblåsarenheten, rapportering kan ske per e-post, telefon eller genom ett inbokat möte.

Kontaktuppgifter:
Tfn: +46 (0)10-174 82 14, Mån-Tors 9.00-10.00
E-post: whistleblower@alten.se

Oavsett vilken rapporteringsväg som väljs gäller att den som lämnar en rapport ska vara uppriktig. Inga anklagelser får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.

 

Information om utredningsprocessen

Endast vår visselblåsarenhet har åtkomst till rapporter som inkommit i den webbaserade rapporteringskanalen. Visselblåsarenheten består av legal manager, Khatereh Razazi (ansvarig för visselblåsarenheten) och ytterligare en medarbetare på ALTENs legal-avdelning. Samtliga medlemmar i visselblåsarenheten är bundna av sekretess, vilket säkerställer en konfidentiell hantering av visselblåsarärenden.

Vid en utredning kan visselblåsarenheten inkludera personer som tillför information och/eller expertis till utredningen och dessa personer är i sådant fall även de skyldiga att iaktta sekretess.

 

Skydd för rapporterande person

En rapporterande person som uttrycker en genuin farhåga eller misstanke enligt denna visselblåsarpolicy riskerar inte att förlora sitt jobb eller att drabbas av någon form av sanktioner eller personliga nackdelar till följd av sin anmälan. Detta oavsett om misstanken visar sig vara felaktig, förutsatt att den rapporterande personen handlat i god tro. Skyddet mot repressalier från arbetsgivarens sida är reglerad i lag.

Den rapporterande personens identitet behandlas konfidentiellt och kommer inte obehörigen att lämnas ut till tredje part eller till personen som pekas ut i rapporten.

I fall av misstänkt brott kommer den rapporterande personen att informeras om att hens identitet kan komma att lämnas ut vid ett domstolsförfarande.

 

Information till rapporterande person

I de fall då den rapporterande personen har rapporterat anonymt genom den webbaserade rapporteringskanalen, kan visselblåsarenheten ställa uppföljningsfrågor till den som har rapporterat och föra en dialog med denne. För att den rapporterande personen ska kunna läsa meddelanden från visselblåsarenheten krävs dock att den rapporterande personen på nytt loggar in i den webbaserade rapporteringskanalen.

 

Visselblåsarpolicyn i sin helhet

Klicka här för att läsa policyn i sin helhet.