Energi & Miljö - ALTEN Sweden

Energi & Miljö

Anpassning till energiomställningens utmaningar

En affärsförfrågan?

Jobba på ALTEN?

Att hantera utmaningarna med minskade koldioxidutsläpp

Energiomställningen och den kollektiva medvetenheten om klimatförändringarna har visat på behovet av att ställa om världens energi till en energimix med låga koldioxidutsläpp och förnybara energikällor. 

Enligt International Energy Agency har andelen fossila bränslen (kol, olja, naturgas) i den globala energiproduktionen legat nära 80 % i årtionden och kommer att sjunka till 73 % fram till 2030.

Övergången till förnybara energikällor (vind, vätgas, biomassa, sol…) är på gång. Regeringar och företag investerar kraftigt i förnybara energikällor för att minska koldioxidutsläppen och bekämpa klimatförändringarna. Programmen för nya kärnreaktorer (SMR, New nuclear Built, etc.) och grön vätgas står för närvarande i centrum för FoU-investeringarna och kommer att innebära betydande utmaningar för ingenjörsyrkena under de kommande tio åren.

Lagring av förnybar energi

Enligt International Renewable Energy Agency (IRENA) är det önskvärt att 90% av världens elektricitet kommer från förnybara energikällor 2050, medan vi idag ligger under 30%-strecket.

Förnybara energikällor är dock icke-planerbara, eftersom deras produktion är beroende av oförutsägbara väderförhållanden. Energilagring som en del av energiomställningen är därför en stor utmaning för de kommande 25 åren.

ALTEN, en aktör i energiomställningen 

Med mer än 2 900 ingenjörer runt om i världen som arbetar med energiomställning har ALTEN arbetat med nyckelaktörer inom branschen i alla större projekt över hela energivärdekedjan och positionerat sig som en end-to-end tjänsteleverantör. I allt från forskning och utveckling till industriella metoder, supply chain management och digitalisering. ALTEN deltar i storskaliga strategiska projekt med viktiga tekniska komponenter inom kärnkraft, förnybar energi, olja & gas samt energilagring.

För att möta efterfrågan på specialiserade ingenjörer inom energiområdet och de förväntade resultaten har ALTEN implementerat en global strategi, inklusive skapandet av ett Center of Excellence (ACE) där ALTEN samlar sin expertkunskap.

ALTEN inom Energi och Miljö

317M€

omsättning 2022

3,000

konsulter

30

länder

5

kompetensområden inom Energi & Miljö: Kärnkraft, förnybar energi och energilagring, olja & gas, energiförsörjning och industriell utrustning.

Vilka är marknadstrenderna inom energi- och miljöindustrin?

För att begränsa den globala uppvärmningen och utsläppen av växthusgaser bör man genomföra en radikal diversifiering av energiproduktionen som sträcker sig längre än till el, särskilt genom att minska koldioxidutsläppen från värme- och kylnät och införa hållbar mobilitet (vätgaslösningar).

År 2023 är 80 % av det globala energisystemet beroende av fossila resurser (kol, olja och gas). EU:s mål är att minska sina utsläpp av växthusgaser med 55 % till 2030 jämfört med 1990 års nivåer.

Utmaningar:
 • Finansiera utvecklingen av förnybara energikällor (vind, solceller, biogas, vatten etc.)
 • Integrera energilagringslösningar för att hantera den icke-planerbara produktionen av förnybar energi
 • Konstruera nya högpresterande kärnreaktorer, billigare och med kortare tid från identifierat kundbehov till produktion

Digital teknik och utnyttjande av data har förändrat varje länk i energikedjan i grunden. Produktionsingenjören kan nu övervaka och korrigera driften av sina processer i realtid, anläggningschefen kan få en daglig bedömning av hela anläggningens ekonomiska prestanda och energimyndigheterna kan nu optimera den dagliga hanteringen av sina resurser och inköp av energi på marknaderna. I hjärtat av denna omvandling erbjuder dessa nya utmaningar en ny och avgörande roll för ingenjörer genom att förbättra den allmänna prestandan.

Exempelvis skulle intelligenta system för efterfrågestyrning kunna ge cirka 185 GW energiflexibilitet i hela världen. Detta skulle spara 270 miljarder euro i investeringar i ny elinfrastruktur mellan 2016 och 2040.

Utmaningar:
 • Implementering av arkitektur och kontrollsystem i befintliga anläggningar
 • Säkerställa cybersäkerheten i det uppkopplade energisystemet
 • Ansluta alla transportnät till leveranspunkten

Den ekonomiska och demografiska tillväxten ökar trycket på energi-, vatten- och mineralresurser. Parallellt med energiomställning, ny prospektering, drift och återvinning (till kontrollerade kostnader) måste teknik implementeras för att öka tillgången till dessa resurser och optimera deras förbrukning.

FN förutspår en ökning av jordens befolkning med upp till 9,7 miljarder invånare fram till 2050. Det kommer att bli nödvändigt att tredubbla utvinningen av material (nämligen 180 miljarder ton/år) för att möta den växande efterfrågan.

Utmaningar:
 • Tillgodose efterfrågan i samband med ny energianvändning (t.ex. kobolt/elektriska fordon)
 • Utveckla nya lösningar för avfallssortering och återvinning

ALTENs verksamhetsområden

Kärnkraft
 • Kärnkraft nybyggnation
 • FoU, SMR och försvarsreaktorer 
 • Drift och underhåll
 • Kärnbränsle
 • Avveckling
Förnybar Energi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Solenergi
 • Biomassa
 • Lagring
 • Vätgas
Olja och gas
 • Prospektering
 • Petrokemi
 • Raffinaderi
 • Lagring
Försörjning
 • Transport
 • Distribution
 • Smarta nät
 • Detaljhandel
Utrustning
 • Elektrisk och elektronisk utrustning
 • Tunga komponenter
 • Turbogeneratorer, roterade maskiner
 • Pannor
 • Tillverkning

våra framgångshistorier

Underhåll och modernisering av de franska kärnkraftverken (58 reaktorer i drift) är en av de största utmaningarna för energisektorn. ALTEN är en viktig aktör i ISS-kedjan (in-service support) för många projekt.

ALTEN driver ett outsourcat servicecenter för kärnkraftverk i Frankrike:

 • Upphandling av reservdelar (hantering av inkurans, hantering och spårning av beställningar, hantering av avvikelser). 
 • Lagerhantering för logistikcentrum för förebyggande och avhjälpande underhåll, logistiska förberedelser för nedstängning av enheter vid kärnkraftverk (lageröverföringar, orderhantering, reservdelsreservationer) 
 • Prestandagranskningar av leverantörer och tillhörande handlingsplaner
 • Projektledning genom hela livscykeln för atomdrivna ubåtar, särskilt under utformnings-, monterings- och integrationsfaserna för framdrivningssystemet i det atomdrivna pannrummet och maskinrummet 
 • Studier och 3D-modellering av installationens layout, layouthantering, arbetsplanering och övervakning 
 • Montering och provning på plats, övervakning av integrering av utrustning, uppdatering av digitala modeller 
 • Förberedelse och övervakning av industrikontrakt

Tack vare alltmer konkurrenskraftiga priser har vindkraft blivit en av grundpelarna för koldioxidfri energiproduktion i världen. ALTEN stödjer en global ledare inom vindturbiner med mekanisk design, utveckling av växellådor, definition av lagar för instrumentering och kontroll, elektrotekniska studier, mjukvaruutveckling och analys av anläggningar.

Enligt EPA (American Environmental Protection Agency) går 30% av den energi som används i en kommersiell eller industriell byggnad till spillo. För att maximera energiprestandan i byggnader och industrianläggningar stödjer ALTEN en global ledare inom energi och tjänster i utvecklingen och implementeringen av en digital FM-lösning (Facility Management) och en CAM-lösning (Computer-Aided Maintenance Management).

våra kunder

Energileverantörer

EDF, Engie, Total, Shell, ENI, Air Liquide, Vattenfall, Iberdrola, Orano 

Tillverkare av energiutrustning

GE, Siemens Energy, Schneider Electric, TechnipFMC, Technip Energies, Framatome… 

KONTAKTA OSS